IndexNow Thay Đổi Lớn Đối Với Search Engine Indexing

IndexNow là một giao thức lập chỉ mục(index) được cải tiến có thể thay đổi hoàn toàn cách nội dung được lập chỉ mục bởi tất cả các công cụ tìm kiếm. Microsoft đã công bố IndexNow, một bước tiến lớn về cách tất cả các công cụ tìm kiếm có thể khám phá và… Continue reading IndexNow Thay Đổi Lớn Đối Với Search Engine Indexing

Published
Categorized as SEO Tagged